کتاب راهبردهای گردشگری پایدار در سواحل

300,000 ریال

این کتاب علاوه برارایه مفهوم وابعادگردشگری ساحلی، به بیان مدل های راهبردی و کاربرد آن دریکی از استان های ساحلی کشور پرداخته است. بدیهی است محتوی فصل های کتاب، می تواند علاوه بر افزایش سطح علمی دانش پژوهان ،  کارشناسان و علاقمندان به گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست، آنان رابا نحوه کاربرد مدل های جدید راهبردی که دردهه اخیر از جایگاه ویژه ای در ایران و کشورهای دیگر یافته است، آشنا نماید. در این راستا،  نواحی ساحلی خزر دراستان گیلان به عنوان یک مطالعه موردی با هدف تشریح بیشتر مدل کاربردی موردنظرقرارگرفته است.

دسته:

براي موفقيت در زمينه گردشگري، يک منطقه بايد از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پايداري داشته باشد و به منظور داشتن پايداري، بايد به دقت برنامه ريزي و مديريت شود و عوامل مختلف را در ملاحظات خود مور دتوجه قراردهد. امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد، توجه فراوانی به این فعالیت معطوف می گردد.

پیچیدگی وتراکم موجود در زندگی شهری، عده زیادی ازمردم را متوجه طبیعت می کند. دراین میان، مناطقی که دارای توان طبیعی باارزش تری باشند، بیشتر مورد توجه گردشگران قرارمی گیرند. به این ترتیب جریان گردشگری به منظو ربهره برداری از آرامش و زیبایی طبیعت، به آن سمت شکل می گیرد. بنابراین ،ملاحظه می شود که كميابي زمين های قابل استفاده درتوسعه فعالیت های گردشگری ساحلی و تحرك ناپذيري اين منبع براهميت تخصيص مکان های مناسب جهت استقراراین گونه فعالیت ها افزوده است.

درسالیان اخیر، شیوه های همکاری و مشارکت، به طو رمکرر در تحلیل گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازاین رو، مشارکت مکانیسم مهمی برای دستیابی به نتایج پایداراست و نمادی از راهکارهای جدید می باشد. به دلیل ارتباط گردشگری باانواع تولیدات وخدمات گوناگون و متفاوت، نقش بی نظیرحرکت همسو یاهماهنگی، باگسترش موقعیت های مناسب وایجاد فرصت های نظارتی، فراهم شدن قدرت مدیریت وگردهم آوردن تصمیم گیران مربوطه وبابرنامه ریزی وهم چنین، گسترش روابط میان تصمیم گیران اصلی در بخش های خصوصی ودولتی آشکارمی شود. از این رو مشاهده می شودگردشگری مولد 11درصد از تولید ناخالص ملی درجهان است، برای 200میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است وسالانه به انتقال حدود700 میلیون نفرگردشگرمی پردازد.رقمی که انتظارمی رودتاسال2020 به دو برابر افزایش یابد.

شناسایی نواحی گردشگری ساحلی كه باتوان طبيعی منطقه درتناسب باشد، اهميت فراوانی دارد. پيچيدگی اين كار ازيك سو، وقابليت سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در كارباداده هاي مكانی وبرخورداری ازسامانه های حمايت از تصمیم گیری ازسوی دیگر، مهم ترین دلیل استفاده ازچنین سیستمی بوده است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ترکیب فناوری اطلاعات جغرافیایی(GIT) به عنوان ابزاری موثردر تجهیزسیستم های حمایت ازتصمیم گیری فضایی (SDSS)جهت تعیین مکان بهینه بکار گرفته می‌شوند.

مناطق ساحلی ازپربارترين و پوياترين منابع اكولوژيك و بستر فعاليت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعي درجهان به‌شمار مي‌روند. منابع ارزشمنداكولوژيك، تنوع زيستی وذخاير سرشارنفت و گاز و فعاليت‌های عظيم اقتصادي، اين مناطق رابه يكي ازحساس‌ترين و ارزشمندترين مناطق جهان تبديل کرده است. درطی دهه‌های اخير، بهره‌برداری نادرست ازاين منابع ارزشمنداغلب مناطق ساحلی جهان را باوضعيتی بحرانی و خطرناك روبرو کرده است، به گونه‌ای كه فشارهای وارده بر آن‌ها بسيار بيشتر از ظرفيت برد محيطی آن‌ها می باشد. ازمهم‌ترين دلايل ايجاد فشار بر مناطق ساحلی می توان افزايش جمعيت، بهره‌برداري بي‌رويه ازمنابع، آلوده‌سازی مناطق ساحلی، توسعه فعاليت‌های ناسازگاربامحيط ونبود هماهنگی بين فعاليت‌هادرنوارساحلی را نام برد.

تهدیدات موجود برای مقاصد گردشگري ساحلی به واسطه تاثير زيادی که از محيط پيرامون خودپذيرا هستند، نيازمند تامل و تعمق بيشتری است. برای حل این تهدید ها تنها ابزاری که مي توان ازآن استفاده کرد، راهبردها هستند. راهبردها با در نظر گرفتن شرايط درحال تغيير،  امکان موفقيت و دستيابی به اهداف بلند مدت رافراهم مي کنند.

کارکرد ديگر راهبردها آن است که زمينه ساز توسعه گردشگری پايداربه شمار می روند، رويکردي که امروزه ازتوجه ويژه اي برخوردار می باشد. لذا درپي آن است که ضمن تحقق منافع اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگي و زيست محيطي گردشگري براي جامعه امروزي، اين منافع رابراي آيندگان نيزحفظ کنند. مديران مناطق گردشگري ساحلی براي سازگاري هرچه بيشتراين مناطق با محيط متغير پيراموني شان بايد عوامل موثر بر تدوين راهبردهاي توسعه آن ها را شناسايي نمایند و به تدوين راهبردهاي اثربخش بپردازند. دراین کتاب تلاش شده است تا از آخرین انتشارات داخلی و خارجی به ویژه از گزارشات  سازمان هایی مانند برنامه عمران ملل متحد برنامه محیط زیست ملل متحد، بانک جهانی و نیز تجربه های فنی وعلمی مرتبط با علم و صنعت گردشگری به سبب پتانسیل های موجود درایران به عنوان یک کشور پرجاذبه گردشگری و طبیعت گردی به ویژه در بیش از دوهزارکیلومتر ساحل درشمال و جنوب این سرزمین استفاده گردد.

این کتاب علاوه برارایه مفهوم وابعادگردشگری ساحلی، به بیان مدل های راهبردی و کاربرد آن دریکی از استان های ساحلی کشور پرداخته است. بدیهی است محتوی فصل های کتاب، می تواند علاوه بر افزایش سطح علمی دانش پژوهان ،  کارشناسان و علاقمندان به گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست، آنان رابا نحوه کاربرد مدل های جدید راهبردی که دردهه اخیر از جایگاه ویژه ای در ایران و کشورهای دیگر یافته است، آشنا نماید. در این راستا،  نواحی ساحلی خزر دراستان گیلان به عنوان یک مطالعه موردی با هدف تشریح بیشتر مدل کاربردی موردنظرقرارگرفته است.

فصل نخست کتاب حاضر به تعاریف و مفاهیم و ابعاد مختلف گردشگری می پردازد تا خواننده درک مناسبی نسبت به موضوعات فصل های بعدی داشته باشد.در فصل دوم ،برنامه ریزی گردشگری و رویکردهای گوناگون آن در سطوح مختلف ارایه می شود. فصل سوم ،مکان یابی و مدل های راهبردی گردشگری بر اساس شاخص ها و معیارهای مرتبط با آن برای چگونگی تدوین راهبردها و عوامل موثر بر گردشگری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.در فصل چهارم به دلیل نیاز به کاربرد  یک منطقه جغرافیایی، سواحل استان گیلان از جنبه های جغرافیایی و جاذبه های گردشگری معرفی شده است.فصل پنجم به روش شناسی برنامه ریزی راهبردی گردشگری ساحلی برای انتخاب پهنه های مناسب گردشگری متکی بر کاربری مدل های مختلف جهت تصمیم گیری اختصاص یافته است.در فصل ششم،تعیین نواحی مناسب گردشگری پایدار ساحلی برای انتخاب بهترین  راهبردها انجام می گیرد.در فصل نهایی،مدل راهبردی توسعه پایدار گردشگری جهت پهنه ها و سایت های مناسب با ذکر مثال هایی برای آشنایی بیشتر پژوهشگران ارایه شده است.

اطلاعات بیشتر

نوع:

الکترونیکی (pdf)

زبان:

فارسی

نویسندگان:

سید ابوالقاسم میرحسینی, سید مسعود منوری, مهسا حکیمی عابد

تعداد صفحات:

304

سال:

1398

اندازه فایل:

3.1 مگابایت

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب راهبردهای گردشگری پایدار در سواحل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *